Gedragscode

 

Introductie gedragscode reglement

Een van de – inmiddels maatschappelijk breed gedragen – methodes om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen en hanteren van zogenaamde gedragscodes. Gedragscodes zijn regels die binnen een vereniging vaak als ongeschreven regels worden gehanteerd.
Deze ongeschreven regels worden door de vereniging in codes vastgelegd
Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) en waarden gelden, willen we meteen duidelijk maken welk gedrag (on)gewenst is.

Ongeschreven regels vastgelegd in gedragcodes

Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) en waarden gelden, wordt meteen duidelijk gemaakt welk gedrag (on)gewenst is.
Het bestuur van Stormvogels Veendam heeft besloten om gedragscodes voor de leden in te voeren. Deze gedragscodes gelden vanaf 1 januari 2014 voor alle leden van Stormvogels Veendam.

De gedragsregels

Het bestuur van de Stormvogels Veendam en de leden van de Stormvogels Veendam kunnen te allen tijde iemand naar de geldende gedragscodes verwijzen of erop aanspreken.
Samen staan voor een faire sport! Ook bij Stormvogels Veendam!
De Gedragsregels van de Stormvogels Veendam zijn voor alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen een vereniging:
“Iedereen moet bij Stormvogels Veendam plezier kunnen beleven aan de wielrensport.”
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit en respect.

 • Respect voor anderen is essentieel.
 • Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te bezigen.
  Verbaal en fysiek geweld evenals pesten wordt niet getolereerd, je bent als mens een voorbeeld voor anderen.
 • Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor KNWU juryleden, bezoekende clubs met renners en hun supporters. Het zijn concurrenten, gasten en geen vijanden. (laat je benen spreken) Hetzelfde geldt voor Toerfietsers die deelnemen aan onze Wegtoertochten en ATB tochten van de NTFU. Zij zijn gasten en willen met plezier deelnemen aan onze uitgezette toertochten.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
 • Wees niet alleen zuinig op onze spullen, maar ook op die van een andere vereniging.
 • Roken in de kantine, bestuurskamer, kleedkamers, andere ruimtes in het clubgebouw, langs het parkoers van een training of wedstrijd en ter hoogte van start en of finish is niet toegestaan.
 • Alcoholverbod voor minderjarigen, beneden de 18jaar, conform de Nederlandse wetgeving.
 • Het achterlaten van afval op en rond het parcours is niet toegestaan, daarvoor zijn afvalbakken geplaatst.
 • Je spreekt met elkaar en niet over elkaar, openheid en eerlijkheid staan voorop.
 • Tijdens fietsen op de openbare weg houden we ons aan de verkeersregels en respecteren wij medeweggebruikers.
 • Tijdens wedstrijden, trainingen, toerfietsmomenten in de week of het weekend, deelname aan toertochten en ATB tochten of ander KNWU of NTFU evenementen is het verplicht:
  • om in de clubkleding te rijden.
  • om een valhelm te dragen.
 • Ga verstandig om met het gebruik van sociaal media.
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op niet-naleving van de gedragsregels van de vereniging.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat Seksuele Intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die wij als wielervereniging nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen.
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij onze verenging.
  Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid, een vrijwilliger, een medewerker of het bestuur. Bij herhaaldelijk niet-naleving van de gedragsregels door een verenigingslid, terwijl hij/zij daarop aangesproken is, neemt het bestuur passende maatregelen.
 • Een verenigingslid betaalt zijn/haar contributie op tijd.
 • Bij niet-naleving van deze regels is het bestuur gerechtigd om passende maatregelen te treffen.
 • Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet.
 • De gedragscodes van de NTFU voor Wegtoertochten en ATB tochten worden nageleefd.
 • Het anti-doping beleid van de KNWU wordt door de vereniging onderschreven en geïmplementeerd in het beleid.

Gedragsregels voor ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Ze zijn geïnteresseerd en willen zoveel mogelijk helpen. Het komt echter dikwijls voor dat ouders te zeer betrokken raken bij het wielrennen van hun kind en in hun enthousiasme ongewild een storende invloed uitoefenen. Houdt daarom altijd de volgende regels in acht:

 • Zorg voor een goed contact met de trainers en respecteer hun mening.
 • Praat met andere ouders, het is dikwijls prettig gemeenschappelijke problemen te bespreken.
 • Uit nooit kritiek tegen of over uw kind of trainers waar andere ouders bij zijn.
 • Moedig inspanning zowel als resultaat aan.
 • Beoordeel de vorderingen van uw kind niet alleen aan het aantal gewonnen wedstrijden.
 • Het is belangrijk inspanning te herkennen en te belonen.
 • Wees gul met applaus, tijdens een wedstrijd is het belangrijk dat u applaudisseert voor de goede verrichtingen. Hiermee geeft u niet alleen het goede voorbeeld, maar het zal ook een meer ontspannen sfeer geven.
 • Als het kind uw advies vraagt, geef het dan eerst een compliment voor iets wat het wel goed deed en geef dan de goede raad.
  Hierbij legt u eerder de nadruk op de positieve gevolgen, dan op het negatieve gevolg van een fout.
 • Het is voor de ouders van het allergrootste belang niet de indruk te wekken dat zij het kind niet meer waarderen nadat het verloren heeft.
 • Sluit uw ogen niet voor slecht gedrag, oneerlijkheid of slechte manieren van uw kind.Op zulke momenten moet u onmiddellijk optreden, indien u dat niet doet, zal het daaruit opmaken, dat u zulk gedrag toelaatbaar vindt of tenminste dat u persoonlijke normen en respect voor mensen en regels in de sport niet belangrijk vindt.
 • Geef uw kind geen aanwijzingen tijdens een wedstrijd, een constante stroom van instructies brengt het kind alleen maar in verwarring.
 • Laat niet altijd uw eerste vraag zijn “heb je gewonnen?”. Waarom zou u niet beginnen met “heb je lekker gereden?”.
 • Het voorbeeld van ouders is enorm belangrijk, want als u al niet weet hoe moet worden omgegaan met ups en downs van het wielren leven van uw kinderen, hoe kunt u dan verwachten dat zij het wel kunnen?
 • Reageer op een slecht resultaat of een fout niet met straf of kritiek.
 • Geef uw kind de tijd om voor zichzelf uit te vinden waarom het verkeerd ging.